Den thajské kuchyně v českých školních jídelnách

31/03/2016 16:59

Popis projektu

Celý projekt je rozdělen do dvou hlavních částí:

1/ ukázka a praktická výuka přípravy thajského menu, vhodného pro české ŠJ
Datum: 21. března 2016 / místo konání: Praha – Makro Akademie)

2/ vlastní příprava thajského menu v participujících školních jídelnách pro jejich školní děti
Datum bude upřesněno.
Mělo by být na škole spojeno s projektovým dnem, při kterém by se děti dozvěděly více o Thajském království, jeho historii, kultuře, zřízení, zeměpisných zajímavostech a dalších. Jako podpora takového Projektového dne bude thajským partnerem připraven a dodán propagační leták (do každé školy, pro každého žáka).    

V rámci první části bude proveden výběr cca 20 zástupců českých školních jídelen z celé ČR. Tito se budou účastnit kurzu výuky, přípravy a praktického vaření daného tradičního thajského obědového menu přizpůsobeného požadavkům a potřebám českých školních jídelen.
Konkrétní menu bylo předem konzultováno a schváleno zástupci projektu Zdravá školní jídelna a odborným garantem projektu, českým šéfkuchařem Radkem Šubrtem. Při vlastní volbě a přípravě menu byla snaha o dodržení, resp. přizpůsobení se daným českým normám (spotřební koš) a finančnímu limitu daného na nákup surovin pro jeden kompletní školní oběd.

Celodenní kurz vaření se uskuteční v prostorách Makro Akademie, Praha, Jeremiášova 7.
Celý kurz bude probíhat pod vedením rodilého thajského šéfkuchaře, za asistence českého šéfkuchaře a profesního garanta Radka Šubrta. Předpokládané zahájení pro vlastní účastníky bude přibližně v 8 hod., delegace a ostatní zájemci budou pozváni na 10 – 10:30 hodin, tak aby viděli konečnou fázi přípravy jídla a následně se mohli účastnit vlastní ochutnávky. 

Od účastníků se pro tento den kurzu vyžaduje pouze vhodné kuchařské oblečení, včasný příchod a dobrá nálada J. Za jednu školu se mohou účastnit max. 3 osoby a to včetně ředitele školy (příklad: vedoucí ŠJ, hlavní kuchařka a ředitel školy).

První části projektu se osobně zúčastní vrcholní zástupci thajské ambasády, generálních partnerů akce, hlavních partnerů a dále zástupci pozvaných médií a někteří ředitelé škol.

Celá první část akce bude zakončena ochutnávkou připraveného jídla a předáním Certifikátů o účasti všem absolventům vlastního kurzu přípravy thajského menu.  
 

V rámci druhé části projektu takto proškolené kuchařky následně připraví ve stanovený den naučené thajské obědové menu ve svých kmenových školních jídelnách při tzv. „Dnu thajské kuchyně v českých školních jídelnách“. Tento „den“ může probíhat v kterýkoli zvolený pracovní den předem určeného týdne.

Thajským partnerem bude pro potřeby škol zapojených do projektu a jejich dětí připraven propagační materiál (leták) s popisem celého menu (dvojjazyčný – ČJ x Aj). Leták by měl současně stručně popsat a představit Thajské království. Dvojjazyčná mutace určená pro všechny děti účastnících se škol by mohla být i jakousi výukovou pomůckou pro potřeby anglického jazyka, zeměpisu, přírodopisu, základů společenských věd, atd.   

V rámci tohoto dne doporučujeme školám, ve kterých se bude thajské menu připravovat pozvat na akci i zástupce jiných škol z regionu, tak aby projekt získal ještě větší publicitu a prestiž.

 

Hlavní záměr projektu

Pozitivní propagace školního stravování a současně zatraktivnění školního oběda pro děti.
Příprava tradičního thajského pokrmu (obědového menu) v českých školních jídelnách.
Obohacení nabídky pokrmů ve školních jídelnách o nové, zajímavé a atraktivní podněty.
Poznání stravovacích zvyklostí jiných národů a současné rozšíření vědomostí o dané zemi.

Parametry projektu

Jídlo (obědové menu) by mělo splňovat požadavky na vhodnost a pestrost stravy pro děti školního věku.
Mělo by se jednat o celé menu, zahrnující polévku, hlavní jídlo a doplněk (salát, dezert, ovoce), tak jak uvádí vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování.

Profesní garance

Výběr jídla byl předem konzultován a doporučen thajským šéfkuchařem, stejně tak, jako vhodnost použitých surovin s odborným garantem projektu za českou stranu - šéfkuchařem Radkem Šubrtem.
Česká strana následně posoudí vhodnost připravovaného pokrmu a možnost jeho zařazení jako běžné alternativy pro české školní jídelny.

Sekundární efekty projektu

Pozitivní propagace školního stravování a propagace samotné zainteresované školy.
Rozšíření povědomosti o historii dané země, kultuře a zvycích, atd.
Možnost spolupráce školy na projektu s mezinárodní účastí.
Zpestření školního dne a samotné výuky (projektový den) žákům školy.

Propagace projetu

Noviny, časopisy, rádia, televize za součinnosti partnerů, kterými jsou (Makro, BONNO, VZP, SZU).
Upomínkové předměty pro účastníky jednotlivých škol, kde bude projekt probíhat.
Certifikát - listina osvědčující účast na vzdělávací aktivitě- projektovém dnu, zahrnující základní prvky propagace země, jejíž pokrm byl připravován. Vhodný pro zveřejnění ve školní jídelně, či prostorách školy.
Propagační, tiskový materiál (cca 6.000ks – dvojjazyčná mutace), který by měl zpropagovat celou akci a zároveň sloužit jako propagační materiál země, která se bude prezentovat. Tiskovina by se mohla v dané škole využít např. i v rámci výuky anglického jazyka, zeměpisu, přírodopisu, atd.  
V den akce by měl na škole probíhat projektový den, který bude úzce zaměřen na danou zemi (ponecháno na kreativitě jednotlivých škol). 

Záštita projektu

Velvyslanectví Thajského království, osobní účast přislíbil velvyslanec J.E. pan Narong Sasitorn.
Obchodní oddělení Velvyslanectví Thajského království  v čele s ministerským obchodním radou, paní Yossavadee Kaevanata.
Senátor Parlamentu Senátu ČR, MUDr. Mgr. Vladimír Plaček MBA, místopředseda výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR.
Generální partneři projektu:  MAKRO-Cash-Carry ČR s.r.o., BONNO GASTRO SERVIS s.r.o.
Partneři projektu: VZP- Všeobecná zdravotní pojišťovna, SZÚ- Státní zdravotní ústav
 za Asociaci školních jídelen ČR
Mgr. Michal Malát
prezident asociace